Home

  Jaarverslag 2014

  Bestuurlijke organisatie

  Het deelplan Bestuurlijke Organisatie KNLTB 3.0 omvat de totaalvisie op de gewenste bestuurlijke organisatie van de KNLTB. In 2014 is de invoering van dit deelplan Bestuurlijke Organisatie, zoals dat in 2013 was vastgesteld door de Ledenraad, voortgezet. Voor het einde van het jaar kon dit plan worden afgerond. Hiermee is het doel bereikt dat naast de beroepsorganisatie ook de bestuurlijke organisatie van de KNLTB zo efficiënt mogelijk is ingericht.

  Het nieuwe bestuurlijke organisatiemodel KNLTB 3.0 ziet er als volgt uit:

  a. Bestuurlijk:

  • toezichthoudende Ledenraad met deskundigheidsgroepen;
  • beleidsvormend en voorwaardenscheppend Bondsbestuur;
  • Districtsbesturen als ambassadeurs en ‘ogen en oren’ voor beleid KNLTB;
  • Verenigingsbesturen.

  b. Uitvoerend:

  • (landelijke c.q. Districts)werkgroepen.

  c. Adviserend en klankbord:

  • Expertgroepen met experts op deelgebieden.

  Vanaf 2014 volgen alle nieuwe Ledenraadsleden een introductieprogramma. Op deze manier kunnen ze hun kennis en kunde optimaal inzetten. Afgelopen jaar namen 22 mensen hieraan deel.

  Voor vrijwel alle werkgroepen en commissies (zowel op landelijk als op districtsniveau) is de transformatie van de oude naar de nieuwe situatie afgerond. In de nieuwe bestuurlijke organisatie fungeren nog een beperkt aantal landelijke werkgroepen en de Districtswerkgroep Evenementen. Deze werkgroepen voeren specifieke taken uit op landelijk en op districtsniveau. Daarnaast is in 2014 een start gemaakt met het instellen van expertgroepen, die een advies- en klankbordrol vervullen voor het Bondsbestuur. Zo is bijvoorbeeld de expertgroep Permanente Ontwikkeling ingesteld. In 2015 zal het aantal expertgroepen voor de belangrijkste beleidsgebieden verder uitgebreid worden.