Home

  Jaarverslag 2014

  Bondsbestuur

  De KNLTB waardeert de enorme inzet van de vele vrijwilligers in alle geledingen van de tennissport zeer. De tennissport kan niet zonder vrijwilligers. Van verenigingsvrijwilligers tot bestuurlijke vrijwilligers binnen de KNLTB zoals het Bondsbestuur of de Ledenraad, elke vrijwilliger is van grote waarde voor de tennissport in Nederland. Al deze mensen zorgen met hun kennis, passie en ervaring dat tennis tot een van de grootste sporten van Nederland behoort. De KNLTB dankt hen dan ook zeer voor alle inzet het afgelopen jaar.

  De KNLTB is een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan. Zij controleert het Bondsbestuur. De leden van het Bondsbestuur kunnen zich laten bijstaan door een beperkt aantal werkgroepen gericht op specifieke taken, activiteiten en evenementen, landelijk of op districtsniveau.

  In dit onderdeel wil het Bondsbestuur op hoofdlijnen verantwoording afleggen over de wijze waarop zij in 2014 invulling heeft gegeven aan haar taken en verantwoordelijkheden. Het Bondsbestuur wil hiermee bijdragen aan de transparantie over haar doen en laten binnen de KNLTB.

  Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de beroepsorganisatie en werkgroepen.

  Samenstelling, nevenfuncties en eigen functioneren


  Samenstelling en nevenfuncties

  Het Bondsbestuur bestond eind 2014 uit:

  • Rolf Thung, voorzitter (benoemd in 2010, herbenoemd in december 2014);
  • Cees Varossieau, penningmeester/vicevoorzitter (benoemd in 2006, herbenoemd in juni 2014 voor laatste termijn);
  • Marja Bongers-Janssen, secretaris (benoemd in 2006, herbenoemd in december 2014 voor laatste termijn);
  • Martin Koek, bestuurslid Toptennis (benoemd in december 2012, herbenoemd in december 2014);
  • Steven Bannink, bestuurslid Wedstrijdtennis (benoemd in december 2014);
  • Marcel Boots, bestuurslid Algemene Zaken (benoemd in juni 2012, herbenoemd in juni 2014);
  • Dorien Everaars-Croiset van Uchelen, bestuurslid Breedtetennis (benoemd in juni 2013).

  Op voordracht van het Bondsbestuur benoemde de Ledenraad in december 2014 unaniem Steven Bannink als Bondsbestuurslid Wedstrijdtennis. Vanwege onverenigbaarheid van functies eindigde daarmee zijn lidmaatschap van de Ledenraad. Als gevolg hiervan waren alle functies in het Bondsbestuur weer bezet ultimo 2014.

  Klik hier voor het overzicht van nevenfuncties van de KNLTB Bondsbestuursleden.

  Het rooster van aftreden ziet er per 31 december 2014 als volgt uit:

  Juni 2015:                       
  Dorien Everaars-Croiset van Uchelen (herkiesbaar)

  Juni 2016:
  Cees Varossieau (niet herkiesbaar)                                
  Marcel Boots (herkiesbaar)

  December 2016:           
  Marja Bongers-Janssen (niet herkiesbaar)                                   
  Rolf Thung (herkiesbaar)
  Martin Koek (herkiesbaar)
  Steven Bannink (herkiesbaar)

  Eigen functioneren

  Jaarlijks evalueert het Bondsbestuur haar eigen functioneren en de samenwerking met Directie en beroepsorganisatie. Dit gebeurt in een speciale vergadering van het Bondsbestuur. Binnen het Bondsbestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld. Het Bondsbestuur opereert als een collegiaal bestuur.

  In 2014 is de werkwijze en besluitvorming van de vergaderingen van het Bondsbestuur onder de loep genomen. Om de relatie met de aandachtsgebieden van de leden van het Bondsbestuur beter te kunnen leggen en effectiever en efficiënter te vergaderen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de agenda van de bijeenkomsten van het Bondsbestuur ingedeeld naar de aandachtsgebieden van de leden van het Bondsbestuur (Toptennis, Wedstrijdtennis, Breedtetennis, Marketing, Financiën en ICT, Bestuurlijke Zaken en Overig) en wordt er onderscheid gemaakt in hamerstukken, overige onderwerpen ter besluitvorming en onderwerpen ter bespreking en onderwerpen ter informatie.

  Het Bondsbestuur vergaderde in 2014 elf keer. Daarnaast is eind 2014 in een aparte vergadering van het Bondsbestuur het besluit genomen om het NTC niet in de gemeente Buren te gaan realiseren. Bij alle reguliere vergaderingen is een afvaardiging van de Directie, de Manager Communicatie en de Manager Bestuurlijke Zaken aanwezig geweest, incidenteel (bij de behandeling van specifieke agendapunten) bijgestaan door inhoudelijke managers. Ook heeft het Bondsbestuur in afwezigheid van de Directie (een deel van een vergadering) vergaderd.

  Belangrijkste dossiers in 2014


  Organisatie/strategie

  Het Bondsbestuur heeft zich er in 2014 sterk voor gemaakt om de KNLTB 3.0-organisatieverandering verder te brengen. Het deelplan Bestuurlijke Organisatie was eind 2014 nagenoeg volledig ingevoerd en ook bij de invoering van het deelplan KNLTB 3.0 Toptennis zijn belangrijke stappen gezet. Hiermee heeft het Bondsbestuur in nauwe afstemming met de Directie invulling gegeven aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een moderne en toekomstgerichte organisatie en Governance van de KNLTB.

  Conform de nieuwe jaarcyclus heeft het Bondsbestuur de eerste strategische doorkijk geëvalueerd en een tweede strategische doorkijk opgesteld, die in de Ledenraadsvergadering van juni 2014 is vastgesteld. Deze evaluatie heeft niet geleid tot inhoudelijke bijstelling van het beleid. Het Bondsbestuur concludeerde dat de ontwikkelingen c.q. de mate van realisatie de afgelopen periode geen aanleiding geven om inhoudelijk het beleid voor de komende drie tot vijf jaar aan te passen. Wel is een aantal ontwikkelingen met als belangrijkste onderdelen het ledenaantal, de Lotto-gelden, overige subsidies en inkomsten uit partnerships, belangrijker geworden. Het Bondsbestuur heeft daarom besloten om het voorgenomen beleid met nog meer kracht en snelheid uit te voeren en daarbij de benodigde creativiteit en inzet aan de dag te leggen.

  Dit is vastgelegd in het Jaarplan 2015, met name in de verschillende beleidsprojecten voor 2015. Het jaarplan 2015 is door de Ledenraad in december 2014 vastgesteld.

  Toptennis

  Het Bondsbestuur heeft het ingezette beleid om de tennisscholen onder regie van de KNLTB de primaire taak te geven op het terrein van talentherkenning en -opleiding verder voortgezet. Ditzelfde geldt voor beroepsopleidingen, waar het project van Permanente Ontwikkeling van tennisleraar en -coach in 2014 steeds meer vorm kreeg. Uit oogpunt van zorgvuldige invoering en draagvlak heeft het Bondsbestuur besloten op dit terrein eerst een pilot uit te voeren. Deze pilot vindt begin 2015 plaats.

  Wedstrijdtennis

  Het Bondsbestuur heeft een visie opgesteld voor de Competitie Nieuwe Stijl, waar de Ledenraad mee heeft ingestemd. In deze visie wordt de richting voor de toekomst voor de tenniscompetitie in Nederland aangegeven. Uitgangspunt hierbij is dat tennis met de toekomstige competities meer een teamsport wordt en daardoor verenigingen meer mensen als lid aan hun (blijven) binden. Het Bondbestuur wil op basis van gedegen onderzoek en draagvlakcreatie de competitieveranderingen vormgeven. Ook heeft het Bondsbestuur een visie geformuleerd op het terrein van arbitrage. Het doel hiervan is om over tien jaar bij elke officiële wedstrijd een scheidsrechter op de stoel te hebben.

  Breedtetennis

  Ledenwerving en -behoud is een van de belangrijkste aandachtspunten van de KNLTB. In dit verband zijn de projecten School-Club en Tenniskids essentieel, waarbij het project Tenniskids in nauwe samenspraak met Wedstrijdtennis en Toptennis gestalte wordt gegeven.

  De nieuwe marketingstrategie is in 2014 verder uitgewerkt richting verenigingen en leden door middel van club- en ledensegmentatie. Doel hiervan is KNLTB-verenigingen en -leden specifiek en op maat producten en diensten te verlenen die afgestemd zijn op de behoeften van de onderscheiden segmenten.

  NTC

  Begin 2014 heeft het Bondsbestuur vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid randvoorwaarden geformuleerd voor realisatie van het Nationaal Tennis Centrum (NTC), waar de Ledenraad begin 2014 mee instemde. Een van deze randvoorwaarden betrof de financiën. Met de realisatie van het NTC in eigen beheer legt de KNLTB zich immers voor een lange periode met name ook financieel vast. Binnen deze randvoorwaarden is het overleg met de gemeente Buren verder gevoerd om tot definitieve besluitvorming te komen.

  Na de verkiezingen in maart 2014 bleek dat de nieuwe wethouder en het College van B & W van de gemeente Buren de eerder gemaakte afspraken niet nakwamen. Omdat ondanks bestuurlijke druk en het zoeken naar alternatieve oplossingen, het bestuurlijk draagvlak om hun afspraken na te komen ontbrak bij de gemeente Buren, heeft het Bondsbestuur eind 2014 besloten om het NTC niet in deze gemeente te realiseren.

  Het Bondsbestuur heeft nog steeds de volle overtuiging dat realisatie van het NTC voor de KNLTB en de tennissport belangrijke meerwaarde betekent. Daarom is ook besloten om met de nodige vaart opnieuw te bezien met welke partijen en in welke gemeente het NTC gerealiseerd zou kunnen worden.

  ServIT

  Begin 2014 is ServIT na een lang voorbereidingstraject in productie genomen. Al snel bleek dat er een aantal onvolkomenheden in het systeem was. Met name de performance van het systeem was niet acceptabel. Het Bondsbestuur en Directie van de KNLTB hebben de leverancier hierop aangesproken. Dit alles vormde ook aanleiding voor het Bondsbestuur om het systeem niet te accepteren.

  In de sponsorgroep, waarin namens het Bondsbestuur de heren Thung en Varossieau participeren, en ook rechtstreeks, is de Directie van de leverancier op al deze zaken aangesproken. Nadrukkelijk heeft het Bondsbestuur de juridische aspecten hierbij betrokken en zich jegens de leverancier alle rechten voorbehouden.

  Verder heeft het Bondsbestuur besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren (door een gerenommeerd bureau op dit terrein, de Software Improvement Group) naar de kosten, kwaliteit en onderhoudbaarheid van het systeem ServIT. Het Bondsbestuur acht de uitkomsten van dit onderzoek van essentieel belang om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen over toekomstig informatiesysteem voor de KNLTB.

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Een van de beleidsprioriteiten voor 2014 van het Bondsbestuur is ook geweest het meer invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de KNLTB. In 2014 heeft dit een stimulans gekregen door het opstellen van een plan van aanpak op het terrein van duurzaamheid en integriteit. Integriteit is een actueel onderwerp in de maatschappij en binnen de sport.