Home

  Jaarverslag 2014

  Productontwikkeling

  Het ledenbestand van de KNLTB telt 600.000 leden met verschillende wensen en behoeften. Voor de één is tennis een middel om sociale contacten te leggen en te onderhouden, voor de ander is tennis juist topsport, bij uitstek geschikt voor zelfontplooiing en ontwikkeling.

  De leden van de KNLTB zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën, van jonge kinderen tot bejaarden, mannen en vrouwen van verschillende afkomst en uit alle regio’s van ons land.

  De KNLTB streeft ernaar om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van deze verschillende doelgroepen door een uitgebalanceerd tennisaanbod te creëren bij de verenigingen, met voor elk wat wils. Voorbeelden hiervan zijn Tenniskids, Beachtennis en SeniorPlus Events. In 2014 zijn de verschillende doelgroepen scherper in kaart gebracht, en in samenwerking met Smart Agent zijn gedetailleerde ‘klantprofielen’ samengesteld. Vanaf 2015 worden voor deze profielen speciale klantreizen uitgewerkt om de leden beter op maat te kunnen bedienen.

  Tenniskids

  Met Tenniskids heeft de KNLTB een programma ontwikkeld dat tegemoet komt aan de wensen en behoeften van kinderen tot twaalf jaar. Spelvormen, materialen en het formaat van de banen zijn zó aangepast dat de jongste tennisjeugd optimaal plezier beleeft en zich het spel spelenderwijs eigen kan maken. Om optimale resultaten te bereiken, wordt gebruikgemaakt van opleidingen voor tennisleraren, online communicatie en voorlichting, en de World Tour, het bij Tenniskids behorende wedstrijdprogramma. Inmiddels zijn er al ruim zevenhonderd Tenniskidsverenigingen die dit programma gebruiken om jeugdleden te binden aan de vereniging.

  De World Tour heeft één volledig jaar achter de rug (september 2013 tot en met augustus 2014). Ondanks de revolutionaire wijziging van het speelsysteem voor de jeugd, hebben tennisverenigingen zich goed kunnen aanpassen aan de veranderingen en deden ze in groten getale mee aan het nieuwe wedstrijdprogramma. In het eerste jaar van de World Tour namen maar liefst 912 verenigingen deel en speelden in totaal 15.908 kinderen hun wedstrijden in de Rode en Oranje competitie. Bovendien betraden nog eens 10.264 kinderen de baan voor de Groene competitie.

  Om tennisleraren zo goed mogelijk voor te bereiden op Tenniskids, werd een aanzienlijk aantal workshops op verschillende niveaus georganiseerd. De KNLTB hield vier workshops Tenniskids 1 (totaal 158 deelnemers), vier workshops Tenniskids 2 (totaal 138 deelnemers) en nog eens drie workshops Tenniskids 3 (totaal 121 deelnemers). Daarnaast werd nog een workshop georganiseerd die voornamelijk gericht was op de oefenstof voor Tenniskids. De workshops resulteerden bij elkaar in een totaal van 23 opleidingsdagen voor tennisleraren. In totaal hebben 1.424 tennisleraren een Tenniskids-opleiding afgerond.

  De online activiteiten vormen ook een belangrijk deel van de Tenniskids-producten die de KNLTB aanbiedt. Wekelijks zien tussen de vijf- en tienduizend mensen de nieuwsberichten van de KNLTB op Facebook, de blogs zijn in totaal inmiddels meer dan 100.000 keer gelezen en de website www.tenniskids.nl heeft maandelijks zeker twintigduizend unieke bezoekers.

  In 2015 wordt het programma verder doorontwikkeld. Tenniskids biedt grote mogelijkheden op het gebied van ledenwerving en het versterken van het imago van de KNLTB en zijn verenigingen. Daarnaast is het programma ook van waarde voor een goede relatie met de clubs en trainers. In 2015 zal de focus nog sterker op deze zaken komen te liggen.

  Maatschappelijke betrokkenheid

  De KNLTB wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn en heeft die wens ook geformuleerd als strategisch doel en uitgangspunt. De KNLTB gelooft in de kracht van sport in het algemeen en van tennis in het bijzonder. Die kracht kan de samenleving op de been brengen en in beweging houden, mensen fitter en gezonder maken en ze verenigen en samen laten werken ongeacht hun leeftijd, afkomst of geslacht. Binnen het thema maatschappelijke betrokkenheid is in 2014 onder meer aandacht besteed aan duurzaamheid, de Open Club en De Gezonde Sportkantine.

  Duurzaamheid

  De KNLTB wil een breed thema als duurzaamheid praktisch en concreet maken door de eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarmee de tenniswereld te stimuleren tot een meer duurzame toekomst voor de tennissport. De KNLTB wil bovendien de verenigingen de potentie van duurzaam ondernemen laten zien door goede voorbeelden te delen en verenigingen te informeren.

  Dat gebeurde in 2014 op de volgende wijzen:

  • het thema duurzaamheid heeft een zichtbare plek gekregen op het digitale verenigingsplatform www.Centrecourt.nl. De KNLTB ziet het thema duurzaamheid vooral als een kans (met betrekking tot milieu- en kostenbesparingen) voor verenigingen;
  • best practices over het onderwerp duurzaamheid zijn opgesteld en via verschillende kanalen gedeeld zodat verenigingen zien hoe een duurzaam beleid tot voordelen kan leiden;
  • bij het KNLTB Jaarcongres is invulling gegeven aan een speciale workshop over duurzaamheid.

  In best practices van onder meer TV Vogelenzang, TV De Hoge Wick en TV Beekhuizen is te lezen hoe deze verenigingen concreet aan de slag gingen met het thema duurzaamheid.

  Open Club

  De KNLTB introduceerde in 2014 het begrip ‘Open Club’. De term verwijst naar maatschappelijk actieve verenigingen die de blik niet naar binnen, maar naar de maatschappij hebben gericht. De vereniging stelt zich als het ware open voor de omgeving en zet zich structureel in om maatschappelijke doelen waar te maken. Deze vereniging gebruikt de kracht van sport om iets voor anderen te betekenen. Dat kunnen schoolkinderen zijn, maar ook senioren, langdurig werklozen of mensen met overgewicht.
  In 2014 is de ‘Open Club’ op verschillende manieren geïntroduceerd bij de verenigingen:

  • op www.Centrecourt.nl is informatie te vinden over dit onderwerp, waaronder een introductie van de ‘Open Club’;
  • met NOC*NSF en andere sportbonden, waaronder de KNLTB, zijn Open Club-sessies georganiseerd voor verenigingen;
  • de Verenigingsadviseurs hebben als vervolg op deze sessies deelnemers individueel benaderd met nadere uitleg over hoe ze verdere plannen kunnen maken op basis van de Open Club-filosofie en hoe de KNLTB daarbij steun kan bieden;
  • bij het Jaarcongres is een Open Club-workshop georganiseerd. Bekijk op www.Centrecourt.nl het basismateriaal van deze workshop.

  De Gezonde Sportkantine

  De campagne ‘De Gezonde Sportkantine’ is bij de KNLTB een belangrijk onderdeel van het thema ‘Maatschappelijke betrokkenheid’. Verenigingen worden met deze campagne uitgedaagd in de kantine naast de reguliere producten gezonde alternatieven aan te bieden. Het patatje hoeft niet verbannen te worden uit de kantine, maar het assortiment kan wel worden uitgebreid met bijvoorbeeld gezonde broodjes en salades. Arantxa Rus was in 2014 ambassadeur van dit initiatief. Het thema kreeg in 2014 met de volgende initiatieven concreet aandacht:

  • bij het WK hockey van 2014 in Den Haag werden sporttak overstijgende seminars over gezonde voeding georganiseerd, waar ruim 25 tennisverenigingen aan hebben deelgenomen;
  • een aantal clubs heeft naar aanleiding van de seminars al daadwerkelijk actie ondernomen door bijvoorbeeld het menu aan te passen en leden te betrekken bij de ontwikkeling van gezonde producten;
  • op www.Centrecourt.nl is ‘De Gezonde Sportkantine’ een thema geworden met informatie en verwijzingen naar relevante websites zoals die van het Voedingscentrum;
  • de KNLTB heeft een folder over dit onderwerp ontwikkeld voor verenigingen met de benodigde informatie;
  • tijdens het KNLTB Jaarcongres is aandacht besteed aan dit thema door de aanwezigen een gezonde lunch voor te schotelen.

  Beachtennis

  Om nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met de tennissport, en bestaande doelgroepen langer te binden, heeft de KNLTB verschillende innovatieve vormen van tennis ontwikkeld. Beachtennis is daar een voorbeeld van. Sinds 1 januari 2014 ligt de centrale regie bij de KNLTB en wordt samengewerkt met verschillende partijen om beachtennis verder te ontwikkelen.

  De activiteiten om beachtennis in 2014 door te ontwikkelen, betroffen onder meer de ontwikkeling van de cursus Beachtennis voor tennisleraren, promotie van de tennisvariant bij de Topshelf Open, het vullen van de website www.KNLTB.nl/beachtennis, en de regie en mede-organisatie van het NK beachtennis in Den Haag. Deze doorontwikkeling in 2014 heeft ervoor gezorgd dat er in 2015 nog meer beachtennistoernooien in Nederland zullen plaatsvinden, dat er voor het eerst internationale ITF-toernooien gehouden zullen gaan worden en dat er steeds meer geluiden komen bij tennisverenigingen om een beachtennisveld aan te leggen.

  Klantreizen

  Beleid om de terugloop van het aantal tennisleden een halt toe te roepen, heeft absolute prioriteit bij de KNLTB. Inspelend op dat beleid is in samenwerking met marketingadviesbureau VODW inzichtelijk gemaakt waar kansen liggen om nieuwe leden aan te trekken en bestaande leden langer voor de sport te behouden. Een in- en uitstroomanalyse van leden resulteerde in zes zogenoemde klantreizen, oftewel trajecten van een klant naar het afnemen van een service of product van een organisatie. Deze klantreizen hebben betrekking op verschillende doelgroepen en per klantreis zijn moments of truth benoemd, momenten dat de beleving van de klant positief beïnvloed kan worden.

  In 2014 is gestart met de uitwerking van de klantreis ‘Het tennisjaar in het algemeen: de zichtbaarheid van de KNLTB’. Binnen deze klantreis zijn verschillende acties – zoals een e-mail aan alle competitiespelers – en de bijbehorende uitingen geformuleerd en uitgewerkt. Verder is een planning opgesteld om dit traject in 2015 verder uit te rollen.

  Naar een veiliger sportklimaat

  De KNLTB heeft ook in 2014 actief invulling gegeven aan het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit subsidieprogramma is opgezet om gewenst gedrag op en om sportvelden te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken. Het programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en door NOC*NSF en heeft de steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Met deelprojecten voor de doelgroepen verenigingsbestuurders, tennisleraren, arbitrage en ouders heeft de KNLTB in de volle breedte meegeholpen om de thema’s sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen in de Nederlandse tennissport. Voor verenigingsbestuurders is onder meer ingezet op de workshop ‘Sportief Besturen’ en het traject ‘Besturen met een Visie’. Voor scheidsrechters heeft onder meer een training mentale weerbaarheid plaatsgevonden en voor tennisouders is een campagne ontwikkeld en ingezet voor de bewustwording van gedrag van ouders langs de baan. Ook is in samenwerking met NOC*NSF een online platform gemaakt over de tennisspelregels: www.tennismasterz.nl. Het doel hiervan is om bij tennissers de spelregelkennis te verbeteren.

  School-straat-vereniging

  De KNLTB is in vijf gebieden in Nederland samen met verenigingen en gemeenten een wervingsproject gestart om de jongere jeugd via schooltennis en tennis op pleinen te interesseren voor de tennissport. Het uiteindelijke doel hiervan is om via een ketenaanpak zo veel mogelijk jeugd te werven voor verenigingen. Met een concreet, uitgebreid stappenplan van de KNLTB, dat gedurende 2014 verder is ontwikkeld en verbeterd, zijn verenigingen en gemeenten aan de slag gegaan. Dit stappenplan helpt verenigingen om stap voor stap zo goed mogelijk invulling te geven aan een wervingsactiviteit op scholen en sportpleinen. Dit stappenplan is eind 2014 helder opgemaakt en via www.Centrecourt.nl/stappenplanschooltennis beschikbaar gesteld voor alle tennisverenigingen.

  Dit project is opgezet in Amsterdam, Almere, Eindhoven, Aa en Hunze, Bergen op Zoom en Enschede. Het is de bedoeling dat de verenigingen en gemeenten hier in de toekomst zelfstandig mee verder gaan.

  Competitie 13 t/m 18 jaar

  Een significant aantal leden zegt het tennislidmaatschap op in de leeftijdsfase tussen de 13 en de 18 jaar. Zeker in de dunner bevolkte gebieden van Nederland kan dat leiden tot te weinig leden in die leeftijdscategorie om een competitieteam te vormen en te weinig gegadigden in de omgeving om een reguliere competitie op te zetten die qua afstand en niveau acceptabel is.

  Om deze met name recreatieve doelgroep te behouden voor het tennis, is in 2014 een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw competitieaanbod waarbij het sociale aspect een centrale rol speelt. Het betrekken van de pubers bij de ontwikkeling van dat aanbod is een belangrijk onderdeel van het traject. Zij kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben en wat hun wensen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld teamgrootte, afstanden, niveaus, social events en de hoeveelheid speeldagen. Om hun inbreng te stimuleren, werden in januari 2015 meerdere brainstormsessies met de doelgroep georganiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het definitieve concept voor een aantal pilots gemaakt. De pilots vinden plaats in het voor- en najaar van 2015.

  Open Tennisdagen, ledenwerving en ledenbehoud

  In de week van 22 tot en met 30 maart 2014 vonden voor de vierde maal de Open Tennisdagen plaats. Het startsein voor de landelijke ledenwervingscampagne werd een week voor de Open Tennisdagen gegeven op Paleis Soestdijk. Hier sloegen in de paleistuin honderden schoolkinderen een balletje met Sjeng Schalken, onder toeziend oog van de toegestroomde landelijke en regionale pers, lokale prominenten en andere belangstellenden.

  Een recordaantal van 517 verenigingen deed mee aan de Open Tennisdagen. Ruim 15.000 potentiële tennissers kwamen op de actie af en zij vertegenwoordigden voornamelijk de leeftijdscategorieën tot 12 jaar en 25 tot en met 50 jaar. Ruim zevenduizend bezoekers werden lid van tennisverenigingen en daarmee van de KNLTB.

  Schooltennis-uitleensysteem

  Scholen en verenigingen hebben de mogelijkheid via het digitale uitleensysteem tennismaterialen te kopen of te lenen om zo tennisactiviteiten te organiseren voor de jeugd. In 2014 is hier gretig gebruik van gemaakt en is zelfs een stijging te zien ten opzichte van 2013. Er zijn op deze manier al meer dan 100.000 kinderen in aanraking gekomen met tennis.

  Cijfers uitleenmaterialen 2014:

  • aantal bereikte gebruikers: 100.000 (stijging van 39 procent ten opzichte van 2013), waarvan 92 procent voor jeugd tot en met 12 jaar;
  • aantal bereikte scholen: 1.244 (stijging van 21 procent ten opzichte van 2013);
  • aantal betrokken (uitvoerende) tennisverenigingen: 429 (stijging van 19 procent ten opzichte van 2013);
  • percentage tennisverenigingen dat de tennismaterialen inzet voor ledenwerving: 75 procent.

  Doorgevoerde verbeteringen project in 2014:

  • toevoeging stappenplan ‘Ledenwerving tennisverenigingen’ via schooltennis, alsmede een filmpje (vanuit het project ‘School-straat-vereniging’ en OTD);
  • inzicht voor welk doel de materialen worden ingezet (kennismaking/ledenwerving/overig);
  • directe actie bij Verenigingsadviseurs als een school/bso/gemeente aangeeft samen te willen werken met een vereniging.

  Samenwerking met Richard Krajicek Foundation

  Tennis is een sport voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht. Daarom spant de KNLTB zich samen met de Richard Krajicek Foundation (RKF) in om kinderen in achterstandsgebieden het plezier van de tennissport te laten ervaren. Begin 2014 spraken de KNLTB en de RKF de ambitie uit om nog nauwer samen te gaan werken. Dit resulteerde in de loop van 2014 in vijf acties die gezamenlijk in gang zijn gezet en de komende tijd verder worden uitgevoerd:

  • versterken van de samenwerking op lokaal niveau tussen tennisverenigingen en Richard Krajicek Playgrounds;
  • gezamenlijke communicatie via KNLTB-kanalen, zoals artikelen in Centre Court en op www.Centrecourt.nl;
  • opleidingsmoment tennis voor sportleiders van Playgrounds bij de Topshelf Open, gegeven door de KNLTB;
  • beschikbaar stellen van gebruikte KNLTB-tennismaterialen aan Playgrounds;
  • ondersteuning bij de organisatie van een tennistoernooi voor Playgrounds.