Home

  Jaarverslag 2014

  Communicatie

  Als aanjager van de tennissport in Nederland speelt de KNLTB een verbindende rol tussen een grote groep interne en externe stakeholders. Van tennisverenigingen en tennisscholen tot individuele leden en van commerciële partijen tot gemeenten, de KNLTB is hét startpunt voor iedereen die iets te maken heeft met tennis in Nederland.

  Om bij de verschillende groepen stakeholders draagvlak te creëren voor de visie en ambities van de KNLTB, is heldere en consistente communicatie van belang.
  De KNLTB heeft daarom in 2014 verschillende nieuwe communicatiemiddelen in gebruik genomen die kennisdeling tussen stakeholders mogelijk maken en het imago van de tennissport en de bond bevorderen. Daarnaast zijn de bestaande communicatiemiddelen grondig gemoderniseerd om te blijven voldoen aan de veranderende wensen van de verschillende doelgroepen.
  Zodoende zijn de voorwaarden gecreëerd om eenheid van beleid en communicatie uit te stralen naar alle verschillende doelgroepen en krachtig en transparant te communiceren over de tennissport in Nederland.

  Ledensegmentatie

  De KNLTB heeft als doel de klant centraal te stellen in alle processen en is daarom onder de noemer one size does not fit all in 2014 begonnen met het proces van ledensegmentatie. In totaal werden zeven verschillende klantsegmenten onderscheiden op basis van onder meer persoonlijke kenmerken, speelgedrag en geografische eigenschappen. Door met deze verdeling en het daaruit volgende verschil in behoeften rekening te houden in de communicatie, kan de KNLTB beter dan ooit de leden op maat bedienen.

  Social media

  Social media is in 2014 ook voor de KNLTB uitgegroeid tot een volwassen en volwaardig communicatiekanaal. Met behulp van social media kan de KNLTB zijn doelgroep nog directer en efficiënter bereiken om tennis te promoten en informatie te geven over de dienstverlening. Met betrekking tot social media legt de KNLTB de focus op de KNLTB Facebookpagina en het KNLTB Twitter-account.

  Op beide platforms heeft de bond in 2014 een groei doorgemaakt. Op Twitter heeft de KNLTB momenteel zo’n zevenduizend volgers. Dit zijn er ruim duizend meer dan vorig jaar, wat een groei betekent van 25 procent. Op Facebook heeft de KNLTB momenteel zo’n elfduizend volgers. Dit zijn er meer dan zesduizend meer dan vorig jaar, wat een groei betekent van 178 procent. De KNLTB heeft de ambitie om het bereik via social media de komende jaren verder uit te bouwen.

  Huisstijl en logo

  In november werd op Papendal tijdens het KNLTB Jaarcongres door Algemeen Directeur Erik Poel onder grote belangstelling het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl van de KNLTB onthuld. Na bijna een eeuw werd op gepaste wijze afscheid genomen van het statige oude logo met de zwarte tulp. In samenwerking met de USP Company is een open en dynamisch beeldmerk gecreëerd met een uitstraling die past bij de op een-na-grootste sportbond van Nederland. De kleuren van het oude logo bleven behouden, net als het onderschrift ‘KNLTB’. Om zijn rol als centrum van de tennissport in Nederland te benadrukken, is ‘NLTennis’ aan het onderschrift toegevoegd. Het nieuwe logo vormt een klein, maar zeer zichtbaar deel van het veranderingstraject dat de KNLTB de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

  Online

  In 2014 is een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in de online dienstverlening. De KNLTB heeft het afgelopen jaar twee nieuwe websites opgeleverd. Ten eerste is www.KNLTB.nl compleet vernieuwd. De site is goed ontvangen en heeft onder meer een nominatie voor de titel ‘Website van het Jaar’ gekregen. Ten tweede is met www.Centrecourt.nl een nieuw online interactief kennisplatform gelanceerd voor verenigingsbestuurders en tennisleraren.

  Deze grondige vernieuwingen in combinatie met het al bestaande www.MijnKNLTB.nl hebben geleid tot een online omgeving waarbinnen elke doelgroep van de KNLTB de benodigde informatie kan vinden. Om eenheid van beleid en communicatie te garanderen, is daarnaast ook een aantal kleinere losstaande KNLTB-websites, zoals tennisnonstop.nl, opgenomen in www.KNLTB.nl of www.Centrecourt.nl.

  Centre Court magazine

  Ook het Centre Court magazine werd in 2014 onder handen genomen. Het vakblad voor verenigingsbestuurders en trainers kreeg een nieuwe opzet, een nieuwe styling en verdubbelde in aantal pagina’s. Met de nieuwe bladformule wordt gestreefd naar een goede balans tussen need to know- (noodzakelijk) en nice to know- (human interest) informatie. Het blad verschijnt drie keer per jaar in een oplage van ongeveer 18.000 exemplaren.

  Marketing intelligence

  De KNLTB heeft in 2014 veel onderzoeken en analyses uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tennissport en de wensen en behoeften van zijn leden en verenigingen. Verscheidene onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met externe partijen zoals kennispartner Mulier Instituut en NOC*NSF.

  De meest in het oog springende onderzoeken waren de afmeldmonitor, de ledenmonitor en de verenigingsmonitor. De afmeldmonitor is gehouden onder ruim 28.000 oud-leden van achttien jaar en ouder met als doel meer inzicht te krijgen in de redenen om het tennislidmaatschap op te zeggen, de (tennis)achtergronden van deze personen en de kans op hernieuwd lidmaatschap in de toekomst. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn vertaald naar concrete adviezen voor de verenigingen.

  Artikelen n.a.v. afmeldmonitor op Centrecourt.nl:
  De afmeldmonitor: waarom haakt een tennislid af?
  Waat waarom je leden vertrekken: de afmeldmonitor resultaten
  De afmeldmonitor: blessurepreventie belangrijk thema

  Daarnaast is een groot onderzoek uitgevoerd onder KNLTB-leden met betrekking tot baansoorten en blessures. Ook is met onderzoek een grote bijdrage geleverd aan zowel de club- als de ledensegmentatie. Op deze segmentatie, maar ook op baansoorten en blessures, wordt elders in dit jaarverslag dieper ingegaan.

  Naast de genoemde onderzoeken op initiatief van de KNLTB zelf, is de bond als consortiumpartner aangesloten bij twee meerjarige projecten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), te weten ‘Lid van de Club’ en ‘Bereikbaarheid van Sportvoorzieningen en Sportdeelname’. Bij beide projecten zijn ook andere sportbonden betrokken.

  De vele inzichten uit onderzoeken en analyses zijn uiteindelijk gebundeld in het brancherapport Tennis in Nederland dat in februari 2015 is verschenen. Naast de inzichten uit recente onderzoeken, worden in dit boekwerk ook de (historische) ontwikkeling van de tennissector in Nederland, de huidige stand van zaken en de uitdagingen waar de tennissector nu voor staat uitgebreid beschreven.
  Klik hier voor het bestellen van het brancherapport.