Home

  Jaarverslag 2014

  Goed Sportbestuur

  Goed Sportbestuur is een actueel onderwerp in de huidige maatschappij. Bij Goed Sportbestuur wordt gerefereerd aan ‘De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur’ (2005), zoals deze door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF, volgens de Commissie Goed Sportbestuur onder leiding van voorzitter Jan Loorbach, zijn vastgesteld.

  Enkele belangrijke topics hierin zijn:

  • goede kwaliteit van organisatie en beleid;
  • integriteit in het functioneren van de KNLTB Ledenraad, het Bondsbestuur, de Directie alsmede het management;
  • financieel beleid dat helder en transparant is;
  • een goed besturingsmodel;
  • alsmede adequate regelgeving.

  Jaarlijks controleert het Bondsbestuur of de KNLTB voldoet aan de dertien aanbevelingen voor Goed Sportbestuur, welke gekoppeld zijn aan de ‘Minimale Kwaliteitseisen’ waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidie van NOC*NSF. De KNLTB voldeed in 2014 aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF en daarmee aan de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur.