Home

  Jaarverslag 2014

  Juridische Zaken

  In 2014 konden verenigingen weer bij de KNLTB terecht voor juridische ondersteuning. De KNLTB vindt het belangrijk dat verenigingen op het gebied van juridische zaken goed ondersteund worden. De bond biedt een compleet pakket juridische dienstverlening aan, waarop verenigingen een beroep kunnen doen. De KNLTB beschikt over veel juridische kennis en modelovereenkomsten. Daarnaast worden er dossiers, contracten of andere juridische documenten beoordeeld en kunnen verenigingen aanspraak maken op collectieve verzekeringen.

  Juridische ondersteuning van verenigingen

  Juridische ondersteuning van de verenigingen vond in 2014 plaats door:

  • online informatie op de website over juridische onderwerpen (onder meer modelstatuten voor een tennisvereniging);
  • adviezen op aanvraag van verenigingen. In 2014 heeft de KNLTB 524 adviezen aan verenigingen uitgebracht. In de volgende tabel staan de rechtsgebieden waarop deze adviezen gegeven zijn.

  Aantal per rechtsgebied:

  Arbeidsrecht: 117
  Verenigingsrecht: 102
  Verzekeringsrecht: 29
  Huurrecht: 27
  Aansprakelijkheidsrecht: 27
  Privacy: 17
  Overige rechtsgebieden: 205
  Totaal: 524

  Deze eerstelijns juridische ondersteuning vanuit de KNLTB is gratis. Bij zeer specialistische problemen of fiscale/financiële moeilijkheden kunnen verenigingen tegen betaling terecht bij de huisadvocaat van de KNLTB en in sommige gevallen bij adviesbureau EY, de Belastingdienst of bij een fiscalist.

  Bedrijfsjuridische ondersteuning

  Op bedrijfsjuridisch gebied werd in 2014 nadrukkelijk aandacht geschonken aan de beoordeling van diverse overeenkomsten die de KNLTB afsloot, zoals huur-, sponsor- en ICT-contracten. De afdeling Juridische Zaken heeft ook ondersteuning verleend bij het vastleggen van contractuele afspraken in het kader van de projecten Nationaal Tennis Centrum en ServIT.

  Matchfixing

  De KNLTB spant zich nadrukkelijk in om de tennissport schoon en integer te houden. Matchfixing vormt in dat opzicht een ernstige bedreiging voor de tennissport, een bedreiging die de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Om deze bedreiging adequaat het hoofd te bieden, is de KNLTB betrokken bij diverse initiatieven om matchfixing in de (tennis)sport te bestrijden en te voorkomen. De KNLTB erkent dat het effectief bestrijden van matchfixing vraagt om een integrale aanpak. Daarom wordt op dit gebied nauw samengewerkt met verschillende partijen, waaronder NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de Kansspelautoriteit.

  Daarnaast heeft de KNLTB de voorlichting aan spelers en begeleiders over matchfixing het afgelopen jaar geïntensiveerd. In samenwerking met de International Tennis Federation (ITF) zijn verschillende voorlichtingsmaterialen ontwikkeld, zoals een e-learning voor spelers, flyers en boekjes. Ook werden presentaties gegeven aan de beroepsorganisatie en de centraal technische staf om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten.

  Antidopingbeleid

  De Landelijke Werkgroep Anti-doping stelt jaarlijks, zo ook in 2014, een communicatieplan op met daarin de activiteiten om tennisspelers en begeleiders van informatie te voorzien over wat doping inhoudt en over de risico’s en gevaren van dopinggebruik.

  In Nederland worden de standaard dopingcontroles uitgevoerd door de Nederlandse Dopingautoriteit (nationale wedstrijden en evenementen) en door de internationale tennisfederatie ITF (internationale wedstrijden en evenementen). Ook worden gedurende het gehele jaar zogenoemde out of competition-controles gedaan. Verder vinden op initiatief van de Landelijke Werkgroep Anti-doping extra dopingcontroles plaats. Deze controles worden met name uitgevoerd om de Nederlandse (jeugd)spelers vertrouwd te maken met het fenomeen dopingcontrole. Afgelopen jaar werden ze verricht tijdens de Nationale Jeugd Kampioenschappen.

  De Landelijke Werkgroep Anti-doping heeft periodiek overleg gehad met de Dopingautoriteit en tevens de bijeenkomst ‘Samen Tegen Doping’ voor sportbonden bezocht, die door de Dopingautoriteit werd georganiseerd. Er werd ook overlegd met de Dopingautoriteit over de aanpassingen in het nieuwe KNLTB dopingreglement 2015 en de daarbij behorende bijlagen, naar aanleiding van de nieuwe Code van wereldantidopingbureau WADA, die op 1 januari 2015 inging. Deze aanpassingen zijn door de Ledenraad in de vergadering van 18 december 2014 geaccordeerd en vóór 1 januari 2015 op de website van de KNLTB aangepast.