Home

  Jaarverslag 2014

  Personeel & Organisatie

  Op het gebied van Personeel & Organisatie heeft zich in 2014 binnen de KNLTB een aantal wijzigingen voorgedaan. Zo is er een begin gemaakt met een andere werkcultuur, is er een nieuwe HR-cyclus ingevoerd en is Slimmer Werken op de agenda gezet.

  Bedrijfscultuur

  Bij de KNLTB is in de afgelopen periode een proces tot mentaliteitsverandering gestart. Een werkcultuur die werd gekenmerkt door een enigszins reactieve, afwachtende houding moet plaatsmaken voor een proactieve prestatiecultuur, waarbij klantvriendelijkheid, servicegerichtheid en resultaat kernthema’s zijn. In 2014 is hiervoor een gezamenlijke werkmissie ontwikkeld en vastgesteld: ‘De KNLTB is dé aanjager van tennis in Nederland. Wij inspireren en verbinden door winnende service.’ Daarnaast zijn zogenoemde ‘facilitators’ aangesteld die binnen de organisatie van de KNLTB per afdeling de managers op dit terrein faciliteren. De bedrijfscultuur is ook in gezamenlijke bijeenkomsten en in de verschillende werkoverleggen veelvuldig onderwerp van gesprek.

  Slimmer Werken

  Slimmer Werken kan op termijn onderdeel worden van het sociaal beleid van de KNLTB. Slimmer Werken maakt het mogelijk de werkzaamheden zowel plaats- als tijdonafhankelijk te doen, waardoor het voor de uitvoering niet altijd noodzakelijk is op kantoor te zijn. Een projectgroep heeft in 2014 de mogelijkheden verkend en verschillende uitgangspunten voorbereid. Omdat bij het Slimmer Werken vooral het resultaat centraal staat, wordt in 2015 een koppeling gemaakt met resultaatgericht belonen. De voorbereidingen van 2014 op deze ontwikkeling zijn van grote waarde. Zo maakt dit voorwerk het bijvoorbeeld mogelijk om bij de realisatie van het Nationaal Tennis Centrum Slimmer Werken versneld in te voeren. Daarnaast geeft het de KNLTB inzicht welke zaken ter voorbereiding op Slimmer Werken opgepakt kunnen worden.

  Personele bezetting en organisatie

  Het jaar 2014 kenmerkte zich vooral door een aantal veranderingen in de werkorganisatie van de KNLTB. Zo is het afgelopen jaar onder meer de reorganisatie KNLTB 3.0 Staf/Verenigingstennis afgerond.

  De doorvoering van KNLTB 3.0 Toptennis is een ander essentieel project. P&O vervulde ook hier een belangrijke rol om te komen tot een optimale personele bezetting met een geleidelijke afbouw van de hiervoor bestemde trainingen en in het verlengde hiervan de personele bezetting. De realisatie van het volledige project ligt op schema.

  Aantal personeelsleden

  Per 31 december 2014 waren er 101 personeelsleden in dienst en op die datum bedroeg de totale personele bezetting 83,60 fulltime formatie-eenheden (fte).

  In de bijlage is een schema opgenomen wat inzicht geeft in de verhoudingen parttime/fulltime en de leeftijdsopbouw in de afgelopen jaren (exclusief stagiaires).

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschappen was in 2014 gemiddeld 2,8 procent. Daarmee voldeed de KNLTB ruim aan het streefgetal van 4 procent jaarlijks ziekteverzuim.

  Verzuimcijfers (in %):
  2007: 7,50
  2008: 4,98
  2009: 4,38
  2010: 5,60
  2011: 4,60
  2012: 4,96
  2013: 4,67
  2014: 2,80

  Sport

  Voor 2014 was voor KNLTB-personeel de CAO Sport van toepassing, waarbij door de sociale partners per 1 januari 2014 een loonsverhoging van 1 procent is opgenomen.

  Bijscholing

  In het kader van de professionalisering van de KNLTB-organisatie is in 2014 een totaalbedrag van 68.000 euro uitgegeven aan opleidingen voor personeelsleden.

  Deeltijdbeleid

  De huidige situatie van de KNLTB en de verbeteringen die de organisatie nastreeft, vereisen volstrekte duidelijkheid op het gebied van sociaal beleid. Dat is immers ook in het belang van de werknemers. De KNLTB hecht waarde aan de mogelijkheid voor het personeel om in deeltijd te werken, maar wil graag vooraf helderheid verstrekken over de mogelijkheden en beperkingen op dit gebied voor bepaalde functies. In 2014 is een protocol geformuleerd waardoor ook voor de medewerkers duidelijk is welke richtlijnen de KNLTB hanteert bij deeltijdverzoeken.